is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inderdaad was 11ij in de Fransche hoofdstad geboren, op den leeftijd van drie maanden naar Canada niedegezeild, en nu sinds jaren in dienst der Vereenigde Staten. — Jlij wilde ons met alle geweld in liet Fransch toespreken, en deed zulks dan ook, wel met een Engelseh accent, doch met liet onnavolgbaar keelgeluid van een Parijschen straatjongen. Zijne bezoldiging bedroeg 50 gulden 'smaands; en de Philippijnsche reis zoude hem geen windeieren leggen.. . als hij terugkwam. Want de militaire overheid, sterk iu Monroe's leer, had indertijd bij het vaststellen der afstandstarieven niet voorzien, dat eenmaal zoo ver van den vasten wal te oorlogen ware; onze cavalerist zoude dus vijfhonderd dollar kilometergeld ontvangen voor een reis, die hem niet het tiende deel kostte.... als hij terugkwam.

Met dat al dreef zijne Fransche luchthartigheid spoedig weer boven. Compagnon — zeide bij — (vermoedelijk vond 1'i.i „mijnheer" niet Amerikaansch-democratisch genoeg) si j'ét-ais encore a Paris, je serais un Parisien de quatre sous', a present je suis un Amériiain de cent sous. Hiermede duidde hij op het verschil in dagelijksche bezoldiging tusschen den Fransehen en den Amerikaanschen soldaat.

Ook hem had dus de dollarkoorts aangestoken.. ..

Doch ik wil niet na al die natuurwonderen te hebben getoond, de gedachten weder doen dalen tot den menscli. Dat zij eerder opklimmen tot den Schepper!