is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerst geziene toppen als vervloeien. Zoo ook had ik vóór mijn bezoek aan Amerika, in uw werelddeel meenen te vinden dat ideaal van eenheid, dat wij in Europa nooit zullen kennen. En één oogenblik ben ik in dien waan versterkt geworden. ^ ant niet slechts draagt in uw land overal de niensch één kleedij, maar zelfs de bodem; zoodat uwe Unie niet evenveel recht als de zilveren sterren op veld van azuur, voeren kon — frisch groen op bruinrooden grond —- eindelooze starrenreeksen van jonge maïsplanten. Maar nu naar huis gaande, vind ik mij eigenlijk erg onnoozel. En welbeschouwd had ik niet eens zoo ver weg behoeven te gaan om mijn les te leeren. Had ik niet reeds bij mijn oostelijken buurman , den Duitscher, gezien hoe volkseenheden slechts fictieve eenheden zijn? Staan daar de Oostelijke agrariërs niet lijnrecht tegenover de Westelijke industrieelen; en zijn de belangen van Zuid-Duitschland niet geheel andere dan die van 't Noorden ?

Waar op een betrekkelijk zoo kleine oppervlakte zulk een verscheidenheid wordt gevonden — hier kraakte wederom de stoel ter rechter van den Hollander — hoe zoude men dan in een werelddeel als Amerika eenheid van streven kunnen verwachten? Van verre schijnt het of geheel Amerika onder slechts twee hoeden is gevangen: den republikeinschen en den democratischen; doch van dichtbij bespeurt men weldra dat die uniforme hoofddeksels door zéér verschillende hoofden worden gedragen. Landbouw, mijnbouw, handel en nijverheid, klimaat en ras stellen verschillende eischen, en in een land dat dit alles heeft — en wel dit alles op zóó groote schaal, kan de eenheid nooit iets anders zijn dan een vergelijk. Eu „vergelijk" wil zeggen: onstandvastig evenwicht.

Eigenlijk was dus uwe reis overbodig? — merkte niet