is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de boom tot vollen wasdom gekomen en zal zijn bladerendak uitbreiden over liet gansche oppervlak der aarde! Zoo zal het lot der wereld vervuld worden : Eenmaal regeerde Azië; toeu Rome; daarna Duitschland met Karei den Grooten; langen tijd Frankrijk — tot op de Napoleontische apotheose toe. Toen kwam de beurt aan Engeland; en nu: „America for ever!"

En opstaande, wijzend met trotsch handgebaar in de richting, waarin zich het zog van het vaartuig in de onmetelijkheid verloor, klonk triomfantelijk den iederen burger der Vereenigde Staten in 'thart gegrifte regel:

Westwaarts richt zich de baan der wereldheerschappij!

Toen vlijde de spreker zich wederom welbehagelijk in den luierstoel; als iemand die in bet bewustzijn van onbetwistbare meerderheid, kalm kan afwachten de algemeene hulde.

Ook al een Imperialist! — mompelde de Duitscher; doch hoorbaar genoeg, dat de andere die betiteling kon opvangen.

Nog niet — antwoordde glimlachend de Amerikaan. Wij hebben allen tijd! Keulen en Aken — zooals gijlieden zegt — zijn ook niet op één dag gebouwd. Wel zal eenmaal de dag komen, waarop wij onze vuisten roeren moeten; want hoe groot ook ons eigen arbeidsveld is, de bevolking neemt sterk toe, en voor onzen rusteloozen aard zal dus ons werelddeel weldra te klein blijken; daarenboven eischt onze zoo hooge levensstandaard een onafgebroken productie op zóó groote schaal, «lat het bevredigen der behoeften van Amerika alléén, geen voldoende taak is. En nu weldra elk afzetgebied gesloten zal zijn voor wie niet zelf de sleutels in handen heeft, zijn dus worstelingen onvermijdelijk.

Maar voorshands zullen wij nog wel geen eerste viool