is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaats van met den grauwen, eenvoudigen vrijheidshoed?

Wij, die bij liet koningschap niet allereerst vragen naar het embleem, maar zoeken het individu, zouden dus beter kunnen begrijpen hoe in de Vereenigde Staten, waar juist het zelfgevoel zich zóó sterk ontwikkelt, geen plaats kan zijn voor een keizer, wiens kracht of zwakte afhangt van het toeval der geboorte. En niet duidelijker — aldus verklaarde hij — komt het verschil tusschen den door de omstandigheden sterk geindividualiseerden Amerikaan en den eeuwen lang gedrilden Europeeër uit, dan in de wijze waarop daar en in Frankrijk de presidentskeuze geschiedt. In Frankrijk: eenige heeren — eigenlijk voor een ander doel samengekomen — die entre lapoire et le fromage het hoofd van den Staat aanwijzen. Droeg dan ook niet een der groote Fransche couranten, toen Carnot uit de bus kwam, met reusachtige letters dit opschrift: Carnot; qu'est ce que c'est que ca? - Op die wijze kan wel de eerste ambtenaar van een Staat worden benoemd, maar niet het hoofd. Tusschen den president van de Fransche republiek eu het volk bestaat dan ook geen gemeenschap: het volk moet hem nog leeren kennen; die president is als een kroonprins, wien plotseling door den dood van zijn vader, den koning, liet gezag toe valt, en die zich, uit den aard deizaak, tot op dat oogenblik steeds op den achtergrond hield. Jaren gaan er voorbij vóórdat het volk weet wat het aan hem heeft.

Geheel anders in Amerika. Daar is de keuze van het hoofd van den Staat een aangelegenheid waarin ieder burger — tot den armsten toe; tot wie in de meest afgelegen oorden leeft — geroepen is zijn stem te doen hooren; de candidaten worden gewogen en beplozen: geen vrees voor majesteitsschennis maakt een juiste

28