is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doch ook hierop wist de patriot een antwoord: Ongetwijfeld improviseert men thans geen vloten meer — zeide liij — zooals indertijd bij ulieden Tromp; en een leger moet een goed gedisciplineerd geheel zijn. Maar welke Europeesche natie is gereed? Schijnbaar zijn de mogendheden van het vasteland gewapend tot de tanden.. . maar gij hebt immers natuurkunde geleerd? Welnu, dan herinnert gij u liet eigenaardige van inwendige spanningen. Hoe ontzettend sterk zij mogen zijn, naar buiten bemerkt men er niets van: die krachten heften elkander op. Daarin ligt juist het verschil tusschen uw werelddeel en Het onze: in Europa heeft de natuurkundige gesteldheid eene verdeeling van volkeren en rijken in het leven geroepen; langs die inwendige deellijnen heerschen groote spanningen en zullen er steeds heerschen. liet vasteland van Europa zal zich dus teil eeuwigen dage moeten afslaven, enkel om uiteenbarsting te voorkomen en een evenwicht te bewaren, dat de natuur in hare goedheid Amerika om niet heeft gegeven. En wat Engeland betreft: heeft dat soms legers? Daarenboven, al rekent men de meer en meer naar zelfstandigheid strevende koloniën tot Groot-Brittannië, wat is dat eilandenrijk vergeleken met den Amerikaanschen wereldklomp, oprijzend midden uit de wereldzeeën, en waaruit terzelfdertijd Europa en Azië kan beheerscht worden? Daar zijn de vuisten nog even krachtig als eertijds de Europeesche — dank zij de ruimte waarin men zich kan roeren en de moeielijkheden van stoffel ij ken aard, die te overwinnen zijn —en de verstandelijke ontwikkeling is er daarentegen opgevoerd tot het meest moderne peil — óók weer dank die ontzettende taak: de ontginning van een geheel werelddeel.

En Europa vóórziet onze macht: Let slechts op met welk