is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

industrieel land worden, ul bezit het zelf geen mijnen. New-Y ork is er een sprekend voorbeeld van hoe, ten spijt van mededinging en gunstiger omstandigheden elders, de nijverheid zich kan ontwikkelen op plaatsen, die slechts één voordeel bezitten — maar dan ook een zéér groot: goed transport te water. En Nederland drijft als het ware op de zee!

Déze overtuiging heeft dan ook de reis bij mij gevestigd: Wil ons land zijne plaats behouden, vooruitgaan, dan zal vóór alles de industrie zijn te bevorderen, en zullen onze koloniën evenzeer in die richting zijn te ontwikkelen. Maar dit eischt mannen niet enkel met ruimen blik, maar ook ervaren in de wijze waarop nieuwe landen te exploiteeren zijn. Dat kan de Nederlander zich niet te huis eigen maken; daarvoor moet hij naar buiten gaan; en dan het liefst naar Amerika, omdat er geen land is waar zooveel kan geleerd... en vooral zóóveel a/geleerd kan worden! Zelfs Engeland gaat daar thans ter schole!

En niet het minst wordt Amerika als leerschool aanbevolen, omdat er geen volk ter wereld is, waar de Nederlander zich zóó te huis zal gevoelen!

Op deze lange ontboezeming volgde eenig stilzwijgen, want onwillekeurig voerde zij de gedachten terug naar het zeil daarginder waargenomene, en bracht ieder ertoe daaraan te toetsen de waarheid van het gesprokene. Eindelijk werd het woord genomen door wie naast den ingenieur op de kajuitskap was gezeten:

Als ik u wel begrijp — aldus ving bij aan — dan wenscht gij dat onze landgenooten, na hunne studiën te hebben volbracht, naar Amerika zullen reizen, om daar opnieuw ter schole te gaan in de praktijk. Maar vreest gij niet, dat wie tot zoo lang in ons kleine land is gebleven,