is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liet ware misschien goed voor ons land geweest — voorheen het toevluchtsoord van alle verdrukten deiwereld, daaraan niet slechts eene bijzonderen glans ontleenend, maar daardoor óók behoed voor provincialisme — indien het latijn in Nederland een laatste toevluchtsoord had kunnen vinden. Maar nu is het in allen gevalle te laat; en aangezien wij toch een wereldtaal noodig hebben om ons op de wereldmarkt te doen hooren, is liet verstandigste dat wij — alle vooroordeel op zijde zetten,] — ons toeleggen op die taal, welke weldra zal zijn het internationale vervoermiddel der gedachten. Het Franscli was de wereldtaal der aristocratie; maar die taal kan nimmer de wereldtaal worden van meer democratische tijden. Daartoe is zij te ingewikkeld; en daarenboven eischt zij een andere tong dan die der Engelscli sprekende rassen — en aangezien deze welhaast even veel milioenen tellen als de Fransche duizenden , is met hunne behoeften rekening te houden.

Trouwens als Nederlanders hebben wij geen reden 0111 te treuren over den ondergang der Gallische overheersching: de Fransche geest en de-onze zijn zeer verschillend, onze denkwijzen zijn niet dezelfde, en onze zeden gelukkig evenmin. Ten dien opzichte staan wij naast onze buren ten Oosten; maar ook alleen in dat opzicht: wij zijn een volk van de zee — onze reizen, onze handel, onze ligging, onze geschiedenis hebben ons dat cosmopolitische in onze denkbeelden gegeven, dat Duitschland nooit, zal kennen. Maar wel is zulks Amerika eigen. En vooral daarom komt mij Amerika zoo bijzonder geschikt voor als een studieland van onze jongeren: ln Duitschland, Frankrijk of Engeland zullen zij zich steeds vreemdeling gevoelen, en als zoodanig worden aangezien en behandeld; die oude landen hebben zich geheel gevormd, zich