is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lottig zijn en in enkele minuten een lang gekoesterde hoop op een goeden oogst geheel vernietigen ? Eindelijk, hoe wordt de uitoefening van bijna elk beroep niet bemoeielijkt of gemakkelijk gemaakt naargelang de weersgesteldheid ongunstig of gunstig is. Kortom, wie is niet in meerdere of mindere mate afhankelijk van het weêr, en waar ter wereld is een plaats te vinden, waar het weêr een factor is, dien men buiten rekening kan laten'?

Geen wonder dus, dat ieder mensch onwillekeurig de neiging bezit, het weêr te voorspellen, of, wanneer hem daartoe de noodige gegevens ontbreken, zich althans een oordeel te vormen over het weêr, dat te verwachten is. Weinigen echter, die door langdurige oefening en een meer stelselmatig onderzoek, den dampkring het geheim zijner wetten hebben kunnen ontwringen, slagen er in zich voor een deel de kunst van het weêrvoorspellen eigen te maken.

Verreweg de meeste menschen weten van weervoorspelling niets af. Hoe komt dat'? Om de eenvoudige reden, dat zij zich niet de minste kennis van de wetten, volgens welke het weêr geregeld wordt, hebben weten eigen te maken. Wie dat wél heeft gedaan, kan een hoogte in de kunst van het weêrvoorspellen hebben bereikt, waarvan anderen hoegenaamd niets begrijpen, zonder dat hij daarvoor iets anders heeft gedaan dan van dag tot dag den weêrstoestand gevolgd en de veranderingen bestudeerd te hebben, totdat hij in die veranderingen een regelmaat heeft ontdekt, die velen er niet in meenden te kunnen vinden. Het weêr is niet regelloos; neen, alle veranderingen geschieden volgens bepaalde regels, die door hun overgroot aantal het weêrvoorspellen moeilijk maken. Maar die regels kan men leeren kennen, èn door dagelijks het weêr goed waar te nemen, èn door te bestudeeren wat anderen er over geschreven hebben.