is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

orkaan afzonderlijk bijeenverzamelen. Daardoor kon men de richting der luchtstroomen in het gebied van den orkaan niet nauwkeurig genoeg bepalen en bleef dientengevolge het gevoelen verdeeld, of de wind in een orkaan een luchtstrooming was uit het middelpunt van den storm, of schroefsgewijze om het middelpunt heen, of op dezelfde wijze naar het middelpunt van den storm toe.

De Duitsche meteoroloog Dove beproefde de Europeesche stormen naar het beginsel van de tropische wervelstormen te verklaren en hoezeer hij, zooals wij 1111 weten, op den goeden weg was, gaf hij dit denkbeeld op, bewerende dat de voorstelling, alsof een Europeesche storm mot een tropischen orkaan de beweging van de lucht om een centrum van lage luchtdrukking gemeen zou hebben, onjuist was.

Op het voetspoor van Bbandes, die het denkbeeld om de weêrsverschijnselen door bepaalde teekens opeen kaartje weer te geven, het eerst in toepassing had gebracht bij het onderzoek van den storm van 1821, vervaardigde onze beroemde landgenoot Buijs-Ballot, de voornaamste grondlegger van de moderne weersvoorspelling, z.g. synoptische kaartjes, waarop eveneens de verschillende weersverschijnselen door bepaalde teekens waren voorgesteld, zoodat men met behulp van die kaartjes een overzicht van de weersgesteldheid in een uitgestrekt gebied kon krijgen.

Zoo werd Buijs-Ballot langzamerhand geleid tot de ontdekking van het verband tusschen de luchtdruk-verdeeling en den wind, welk verband hij in 1857 bekend maakte en waarvan hij in 18(50 een verklaring gaf.

Dat verband is uitgedrukt in de z.g. wet van BuijsBallot, een regel, die tot heden toe overal wordt toegepast en die het fundament genoemd mag worden, waarop de latere theorie der weersvoorspelling is opgebouwd.

Die wet van Buijs-Ballot is voor ons, die de weers-