is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorspelling- beoefenen willen, van zeer veel belang en daarom mag zij hier niet onvermeld blijven. Zij luidt:

„Keert men op liet Noordelijk Halfrond den wind den rug toe, dan wijst de een weinig naar achteren opgeheven rechterhand naar de plaats, waar het maximum van luchtdrukking ligt, de een weinig naar voren opgeheven linkerhand naar de plaats van het minimum van luchtdrukking (voor het Zuidelijk Halfrond moet men rechts en links verwisselen); onder dezelfde omstandigheden is de windkracht te grooter, naarmate de op de plaats werkzame, in dezelfde richting gemeten luchtdrukverschillen ') grooter zijn.

Vanaf het tijdstip der ontdekking van de wet van Buijs-Ballot is de kennis van het verband tusschen de verdeeling der luchtdrukking en de richting en kracht van den wind, van het verband tusschen de luchtstroomingen en de overige weêrsverschijnselen, zooals bewolking, regen enz., met reuzenschreden vooruitgegaan.

Geleidelijk heeft zich daaruit ontwikkeld de kennis van de z.g. depressies, die zulk een belangrijke rol spelen, van de gebieden van hooge luchtdrukking en van den wisselenden invloed, die beiden op de weersgesteldheid uitoefenen, zoodat tegenwoordig de weervoorspelling geheel op die kennis gegrondvest is.

Het is daarom van belang, dat ook in dit bestek een verklaring worde gegeven van hetgeen verstaan wordt onder een z.g. depressie en van de daarbij voorkomende verschijnselen, opdat de lezer in het vervolg beter de beschrijving van de weersveranderingen zal kunnen begrijpen en hare oorzaken zal kunnen overzien.

1) Luchtdrukverschillen, ook gradiënten (vroeger verhang) genoemd. Onder gradiënt wordt dan verstaan het verval in luchtdrukking op den afstand van een meridiaangraad — 111 K.M.