is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Er is echter nog een veel grooter en veel belangrijker verschil.

Wanneer wij op iedere plaats, waar men waarnemingen heeft gedaan, door middel van gevederde pijltjes de richting en de kracht van den wind aangeven, n.1. zoo, dat de pijltjes met den wind meegaan en dat het aantal veertjes aan de schacht de kracht van den wind aangeeft, dan zien wij op ons kaartje, dat in het gebied van de depressie ten Zuiden van het middelpunt de windrichtingen Zuidwestelijk zijn, in liet gedeelte ten Zuidoosten van het centrum Zuidelijk en Zuidwestelijk en aan de Oostzijde van liet centrum Zuidoostelijk en Oostelijk.

In het algemeen zijn de windrichtingen in de depressie zoo, dat de luchtstroom als liet wjire 0111 liet centrum heenloopt, maar tevens een weinig binnenwaarts gericht is.

Bij een nauwkeuriger beschouwing zien wij, dat aan de Westzijde van de depressie de windrichtingen bijna geheel met de richting der isobaren samenvallen. Aan de Oostzijde en vooral aan den Zuidoostelijken kant is de luchtstroom het meest naar binnen gericht en komen daar wel windrichtingen voor, die bijna loodrecht op de isobaren staan.

Bij do weêrvoorspelling, zooals die kan worden uitgeoefend op grond van de in dit boekje gegeven regels, moet men zich een duidelijk beeld trachten te vormen van de wijze, waarop de luchtstroomen in het depressiegebied verdeeld zijn.

In het centrum der depressie stijgt de lucht opwaarts.

De omringende luchtmassa's vullen de ruimte, die daardoor zou ontstaan, terstond aan, en zoo zou van alle kanten de lucht rechtstreeks naar het middelpunt der depressie toestroomen. indien niet de draaiing der aarde de luchtstroomen een afwijking naar rechts deed ondergaan.

Inplaats dus, dat de lucht rechtstreeks naar het centrum der depressie toestroomt, zal zij een spiraalvormige baan