is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

richting ten opzichte van het middelpunt van een depressie behouden.

Daarom is het alleen schijnbaar, dat de wind met de zon medegaat, d. w. z. van Zuid door West naar het Noorden omloopt; benoorden den Equator beweegt de wind zich steeds van rechts naar links, naar het middelpunt van de depressie.

Het gaat dus hiermede als met de zon, die zich van het Oosten naar het \\ esten schijnt te bewegen, terwijl dit toch veroorzaakt wordt door do omwenteling der aarde van het Westen naar het Oosten.

Na deze opmerking keeren wij tot ons onderwerp terug, en spreken in het vervolg steeds (ofschoon ten onrechte) van den wind, die met de zon medegaat.

In zeer enkele gevallen gaat de wind tegen de zon in, als namelijk hot middelpunt van eene depressie, op een grooten afstand ZWestelijk van ons in Oostelijke richting aftrekt.

Wanneer, zooals men dat noemt, de wind krimpt, is dat ook geen bewijs, dat wij slechter wéér krijgen, maar dat wij onder den invloed van een nieuwe depressie komen, die ons even goed voor korten tijd beter, als slechter weêr kan brengen.

In de Westelijke zijde der depressie is het verval in luchtdrukking grooter dan over denzelfden afstand in de overige gedeelten der depressie.

Daardoor is in dat gedeelte der depressie de wind zooveel krachtiger.

Bij nadere beschouwing van deze gegevens en voorbeelden zal men tot de overtuiging komen, dat de oplettende zeeman op groote reizen met deze eigenaardigheden zijn voordeel kan doen, dat hij in sommige omstandigheden de kracht van den storm kan ontwijken, of een voor

1) Linkerhelft der depressie.

3