is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

richting van den te verwachten wind konden bepalen.

Omgekeerd kunnen wij, met behulp van den regel van Buijs Ballot, de plaats van het middelpunt der depressie ongeveer bepalen, als wij de windrichting kennen, door het gezicht naar den wind te keeren en de rechterhand uit te strekken. ') Is dus de wind ZW, dan is het centrum van de depressie ongeveer ten NWesten van ons, bemerken wij nu na verloop van eenigen tijd, dat de wind naar het Westen is gedraaid, dan kunnen wij daaruit opmaken. dat het middelpunt der depressie naar het Noorden is gegaan.

Met behulp van de gegevens, dat het middelpunt deidepressie eerst in het NW later in het Noorden is, kan men ongeveer den weg nagaan, dien het middelpunt in dien tusschentijd heeft gevolgd. Daartoe kan men als volgt handelen.

Men bepaalt de hemelstreek, gelegen midden tusschen de richtingen, waarin het centrum der depressie het eerst en het laatst lag.

In dit geval is die hemelstreek NNW.

Nu denke men zich twee punten aan den horizon, wier richtingen beide 8 streken met NNW verschillen.

Die punten zijn WZW en ONO; de lijn, die deze twee punten verbindt, geeft dan de richting van de baan der depressie aan, welke richting dus was van WZW naar ONO.

Wanneer nu, om een tweede voorbeeld te nemen, de wind eerst ZZW, later W geweest was, dan had het centrum der depressie eerst in het WNW, later in het Noorden gelegen.

Het midden tusschen deze twee hemelstreken is NW tNoorden, zoodat het centrum der depressie een baan gevolgd

1) Eigenlijk volgens dien regel den rug naar den wind te keeren en de linkerhand op te heffen, wat natuurlijk op hetzelfde neerkomt.