is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wij reeds vroeger aantoonden, gewoonlijk NO of ONOostwaarts voortbeweegt, is het duidelijk, dat de depressie bij de hooge kust van Spanje of Portugal moet komen.

Daar de Noordkust van Spanje Oostwaarts ombuigt en zeer hoog is, ligt hier achter een driehoekige ruimte, waar men niet of bijna in 't geheel niet onder den invloed van de groote windkracht der depressie komt. Dat dit zoo is, bewijst hot feit. dat in dezen driehoek bijna nooit ZWeste stormen waaien, terwijl winden uit andere richtingen er nooit zoo hevig zijn als in den open Oceaan.

Ook noordelijke winden zijn hier niet zoo hevig. Dit vindt allicht zijn oorzaak daarin, dat het hooge land van Spanje geen doorwaaien toelaat.

De NNO en NO wind is hier aan de kust nooit zoo krachtig als aan de westkust van Spanje en Portugal.

Overal waar de depressies onder een scherpen hoek het land naderen, en waar vervolgens de kust een meer oostelijke richting neemt, zal een driehoekige ruimte zijn, waar dan de ZWestestormen niet in zoo hevige mate waaien.

Dit is in Nederland het geval bij Texel.

Terwijl de kust van Walcheren tot Texel NOostelijk loopt, buigen zich de kustlijn en de eilandenreeks later Oostelijk.

Hier hebben wij dus weder, 'tzij dan op verkleinde schaal, een driehoekige ruimte, waarvan bekend is, dat bij de Eems, Weser en Elbe de ZWestewinden nooit met zulk een kracht waaien en van zoo langen duur zijn als aan de kust van Walcheren tot Texel.

Nemen wij als laatste voorbeeld nog even Noorwegen en bestudeeren wij daar de richting der kust, daarbij ook vooral de hoogte van het land in aanmerking nemend, dan is het duidelijk, dat de weêrstoestand aan de Westkust zeer veel moet verschillen van dien aan de Oostkust ja dat, ofschoon de afstand niet groot is, aan de Westkust