is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het kan evenwel gebeuren, dat zulk eene depressie in den laten avond of den nacht daar aankomt en dan niet vóór den volgenden morgen opgemerkt wordt.

In zulk een geval worden wij hier vrij onverwacht door de depressie overvallen.

Daarom zou het wenschelijk zijn, dat, wanneer op de Azorische eilanden een belangrijke daling van den barometer werd waargenomen, ook van daar de richting en de kracht van den wind en de stand van den barometer naar hier konden worden overgeseind.

Daardoor toch zouden wij eerder de nadering eener depressie vernemen, langer vooruit den te verwachten wind en liet weder kunnen voorspellen, omdat de Azoren, maar vooral de Noordelijke eilanden, Flores, Terceira en Fayal in dat gedeelte van den Oceaan liggen, waar de meeste depressies, die voor ons het belangrijkst zijn, passeeren.

Werd dit eerste bericht na korten tijd door een tweede gevolgd, dan zouden wij, zooals wij reeds opmerkten, in staat zijn om met deze gegevens de richting te leeren kennen, waarin het middelpunt zich voortbeweegt.

Bij benadering zouden wij dan de plaatsen kunnen bepalen, waar het middelpunt bij het eerste en het tweede bericht zich bevond, daardoor de snelheid van voortbeweging leeren kennen, en door deze gegevens de verwachting kunnen uitspreken, wanneer wij naar alle waarschijnlijkheid onder den invloed van een depressie zouden komen.

Als regel kan men aannemen, dat het middelpunt der meeste depressies zeer nabij of ten N Westen van de genoemde Noordelijke eilanden voorbij trekt.

De ondervinding heeft geleerd, dat schepen Zuidelijk van de Azoren met Z Westewinden eene matige koelte en goed weder hadden, terwijl andere schepen Noordelijk van deze eilanden, op denzelfden tijd met veel storm-