is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Is de wind in Stornoway ZW, en te Newcastle Zuid, dan heeft Newcastle het centrum van een depressie Westwaarts, en Stornoway het middelpunt van een andere depressie NWestwaarts van zich in den Oceaan.

Deze laatste depressie, ONOwaarts opgaande, zal nu ook al heel spoedig haren invloed doen gelden aan de Westkust van Noorwegen, en daar hetzelfde weder veroorzaken als te Stornoway onder den invloed van deze depressie.

Wij zouden nog een aantal van zulke voorbeelden kunnen aanhalen, maar wij gelooven, dat wij het hierbij kunnen laten, terwijl wij het aan de scherpzinnigheid van den lezer overlaten, meerdere toepassingen van de hier gegeven regels te maken.

Ofschoon sommige menschen meenen, dat op het weêr invloed wordt uitgeoefend door eenigo hemellichamen (die trouwens millioenen mijlen van ons verwijderd zijn), wanneer zij ten opzichte van de aarde bijzondere standen innemen, of door aëroliten, welke de aarde in hare wenteling om de zon o. a. in de maanden Aug. en November nabijkomen, of dat de zon, op de dagen, dat zij de Keerkringen nadert of den Equator passeert, meer dan anders liet geval is, invloed op het weder van die dagen zou uitoefenen; terwijl weer anderen veronderstellen, dat de maan, vooral wanneer zij nieuw of vol is, invloed op het weêr uitoefent, gelooven wij, en de ondervinding geeft ons daar recht toe, aan die meeningen weinig waarde te moeten hechten.

Want dan zouden immers na verloop van tijd dezelfde toestanden van het weêr regelmatig op denzelfden tijd moeten terugkeeren.

Men heeft ook, niettegenstaande vele nasporingen, niet anders dan een zeer geringen invloed van de maan op het weêr kunnen vinden.

Ook van de voorspellingen van gindsche zijde van den