is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oceaan, vanwaar nu en dan een storm op onze kusten voorspeld wordt,1) kunnen wij gerust zeggen, dat zij geen waarde liebben, want als wij aandachtig den loop der zeeen luchtstroomen volgen, zullen wij opmerken, dat wij aan deze zijde van den zoogenaamden kouden en drogen wal, die ten Westen van den Golfstroom ligt, een geheel ander klimaat hebben dan de bewoners van Amerika, dat men daar onder invloed van depressies storm, .regen of sneeuw kan hebben, zonder dat dit eenigen invloed op het weder bij ons kan uitoefenen, terwijl, wanneer wij aannemen, dat sommige depressies van uit de Vereenigde Staten naar Europa oversteken, deze depressies in ieder geval lang onderweg zijn en daarbij ook veel van haar kracht kunnen verliezen.

Het omgekeerde is ook het geval: wij kunnen hier storm hebben of wat dan ook, maar de depressies hier kunnen geen invloed uitoefenen op het weêr in Amerika.

De weêrstoestand wordt ginds en hier door geheel verschillende oorzaken beheerscht.

Wij komen hierop wel later terug en willen nu eerst de zeestroomen behandelen, omdat deze ook zulk een grooten invloed op ons klimaat en weêr uitoefenen.

Zeestroomingen.

Wij merkten reeds op, dat de Oceaan de groote ketel is, waaruit voortdurend uitdamping van water plaats heeft.

Boven het land is die uitdamping maar zeer gering en daar waterdamp (de bron van regen) onmisbaar is voor het land, is de zee voor het land een bron van vruchtbaarheid en leven.

Maar niet alleen, dat de zee het land waterdamp toe-

1) Deze voorspellingen komen tegenwoordig bijna niet meer voor.