is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het woord Practo duidt aan, dat de wolken in stukken verdeeld, ot door den wind verbroken zijn. Op dit congres heeft men echter eene zeer belangrijke wolkensoort verzuimd op te nemen, n. 1. die, welke wij Cumulo-Stratus noemen, en welke onder dien naam reeds sinds langen tijd bekend is, en die, ofschoon in vorm en kleur met een cumuli-nimbus overeenkomend, wij toch niet den naam van onweerswolk kunnen geven, omdat men met een onweerswolk slechts voor korten tijd (n. 1. als de bui over ons heen trekt) harden wind heeft, waarna meestal weder stilte intreedt, terwijl de weerstoestand ook na de bui (n. 1. als een cumulo-stratus over ons heen getrokken is) een geheel andere is, dan bij eene cumulo-nimbus of onweerswolk.

11. Cumulo-stratus, stapel-lagen wolken.

Dit zijn zware wolkenmassa's, die zich in den vorm van opgestapelde bergen, met grijze koppen als koepels in grilligen vorm voordoen.

Zij komen zonder uitzondering altijd met winden van het West door het Noorden tot N.N.Oost voor.

Met deze wolken is het altijd zeer ruw en ongestadig, buiig weder.

Met N.-Westewinden kan het voorkomen, dat er windstooten tijdens de bui worden waargenomen, die de kracht van een orkaan nabijkomen. Het zijn, om ze nader aan te duiden, die wolken, welke men waarneemt, wanneer het centrum van een belangrijke depressie over ons is heen getrokken, en de wind, die eerst Zuidelijk was met regen, naar het N.-Westen is gedraaid.

In den regel klaart dan de lucht eerst op.

Spoedig nadat de verandering van den wind heeft plaats gehad, ziet men aan de horizon groote wolken opkomen, en wordt het geheel zoo langzamerhand ééne bank van groote, opeengestapelde donkergrauwe wolken, met witte koppen