is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn bij zonsop- en ondergang, en de kenmerkende eigenschappen door ons opgenoemd, hebben meest alle betrekking op het uitzien der wolken bij, voor en na zonsop-en ondergang. Overdag is er zelden gelegenheid eenige studie van een bijzondere wolkensoort te maken, omdat, zooals men telkens kan waarnemen, de wolken dan niet zoo scherp geteekend, maar meer verdeeld zijn, en omdat wij in den regel reeds het weder hebben, dat de opmerkzame waarnemer ons al 's avonds te voren had kunnen voorspellen.

In den avond en bij zonsopgang leert men de wolken het best kennen, doorgrondt men haar beteekenis voor de naaste toekomst.

De wolkenkenner kan iedere wolk naar haren aard met zijn vinger aanwijzen, en zijn verwachting over het weder voor dien dag en naar omstandigheden somtijds voor volgende dagen met vrij veel zekerheid uitspreken.

Ieder, die eenig belang bij het weder heeft, wordt de studie der lucht en wolken, naar haren aard, vorm en kleur ten zeerste aanbevolen.

Vooral den zeelieden, (gezagvoerders en stuurlieden) visschers, maar ook landbouwers willen wij ten zeerste aanraden, telkens bij zonsop- of ondergang de lucht en wolken te bestudeeren, waardoor zij zoo langzamerhand de door ons genoemde wolkensoorten uit de vele andere zullen leeren herkennen, en in staat zijn, het weder voor de naaste toekomst met eenige zekerheid te kunnen voorspellen.

Dan zullen zij ook spoedig liet onderscheid zien: le tusschen de wolken aan den horizon en boven hen, 2e tusschen de wolken, welke zij 's morgens en's avonds en die, welke zij overdag zien.

Wij vleien ons, dat ieder, die aan de hand van deze opgaven de wolken gadeslaat, en door studie er zoo