is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moor regen, dan wanneer cle wind uit een anderen hoek waait.

Wij hebben bij de behandeling der depressies reeds gezien, wat hiervan de oorzaak is, doch willen er nogmaals op wijzen, dat in zulk een geval een belangrijke depressie over ons heen, of dicht langs ons trekt.

Beweegt het centrum der depressie zich over ons heen, dan gebeurt het, dat de wind in enkele minuten van Zuiden door West naar het NWesten draait, gevolgd door het rijzen van den barometer.

Blijft de wind nu precies WNW en wordt hij later NWest en NNWest, (de uiterste grens, waarheen de wind, zooals men dit noemt, uitschiet), dan moet het weder ieder opvolgend oogenblik beter worden, omdat de depressie zich dan van ons verwijdert en wij dus buiten het gebied van regenachtig, buiig en stormachtig weer geraken.

Zou de wind weer Westelijker gaan, dan is dit een vast en zeker bewijs, dat wij weder onder den invloed van een andere depressie komen, of dat de depressie zijn richting van beweging heeft veranderd ; de min of meer snelle daling van den barometer zal ons aanwijzen, of wij een verandering ten kwade, of ten goede kunnen verwachten.

Diegene, die bij de afwikkeling van zulk een voorval in de natuur, wanneer n.1. tijdens regenachtig weer de Zuidelijke wind naar het West of NWest uitschiet (omloopt), de cumulo-stratus wolken bestudeert, en dan meent op te merken, dat deze wolken niet zoo vlug weg drijven, als men met het oog op de kracht van den wind zou veronderstellen, zal allicht en met recht tot de conclusie komen, dat er een oorzaak moet zijn, waardoor deze wolken niet zoo snel drijven en dat in die luchtstreken, waarin zij drijven, de kracht van den wind al geringer moet zijn dan aan de oppervlakte van het water.