is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<Ie armen over elkaar en zegt glimlachend: „hierworden geen zeilen geborgen". Hij kent zijn schip en tuig en weet, dat, hoe harder zijn vaartuig er door loopt, hoe eerder hij aan 't eind der reis is.

Wanneer in de keerkringgewesten do barometer van zijn stand en van zijn regelmatigen gang afwijkt en begint te dalen en men in den tijd en de streken is, waar de orkanen heerschen, dan is voorzorg en waakzaamheid aanbevolen, daar men zeer kort na den eersten vaststaanden wind te worstelen heeft met de volle kracht van een orkaan.

Op deze verschijnselen in de natuur komen wij in het vervolg wel terug: nu willen wij eerst trachten eenige verklaringen van een thermometer (warmtemeter) te «reven, omdat de kennis daarvan bevordelijk kan zijn, om met meer vertrouwen onze verwachting over winden •en weder uit te spreken.

Thermometer.

Onder de instrumenten, welker aanwijzingen bij het opmaken van ons oordeel over het weer goede diensten bewijzen, behoort ook de thermometer, warmtemeter, zooals wel algemeen bekend, een instrument om warmte, in dit geval de warmte in den dampkring of de z. g. temperatuur te meten.

Wij vinden het ook hier onnoodig veel over de inrichting van dit instrument te zeggen, daar de naam reeds voldoende aanwijst, waarvoor het dient; alleen willen wij er aan herinneren, dat de verdeeling van de schaal, waarmede de stand van het kwik of alcohol ') in de buis aangeduid wordt, op alle thermometers niet dezelfde is.

Er zijn drie manieren om de schaal in te deelen, n.1. de

1) Kwik bevriest bij zeer lage temperatuur, alcohol niet.