is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

regelmatig waaiende winden zijn er nog andere, waarvan wij er slechts eenige noemen, n. 1. de moessons van de Indien en den westkust van Afrika, en den aldaar op sommige tijden waaienden Harmattan, een drogen alles verzengenden Oostenwind, met heiige lucht, gelijk aan veenrook.

Dit kan soms in die mate het geval zijn, dat de zon alleen even vóór en na den middag gezien wordt. Aan de Oostkust van Zuid-Amerika, maar voornamelijk bezuiden den Zuider Keerkring heeft men de Pampero's, dat zijn stormachtige ZWestewinden.

De eigenaardigheid van den Pampero is, dat er, bij dalenden barometer, soms één of twee dagen, voordat hij begint te waaien, een grijs-grauwe bank aan den ZWestelijken horizon wordt waargenomen, in den vorm van een uitgestrekten boog, die op den horizon rust en die van boven scherp van de blauwe lucht afgescheiden is. Zoolang hierin geen verandering komt, behoudt men den aldaar heerschenden Oostenwind.

Gaat de Oostelijke wind in kracht afnemen, dan doet men verstandig zijn volle aandacht te wijden aan die bank in het ZWesten, en uit te zien, of er ook kleine wolkjes uit komen, want dit is een bewijs, dat al zeer spoedig de wind ZWest zal worden met betrokken lucht en storm, die soms drie en meer dagen kan aanhouden. Met welk een kracht de Pampero kan waaien, blijkt wel uit het volgende voorbeeld van een kapitein, die van Buenos-Ayres komende, buiten de Plata rivier zijnde, met een Pampero in 12 dagen den afstand naar den Equator aflegde.

Wanneer de ZWestelijke wind krimpt, dat is Zuidelijker gaat, dan is dit een bewijs, dat wij spoedig beter weder zullen hebben, en den Oostelijken wind weder kunnen verwachten. Het gaat daar bezuiden den Equator omgekeerd als bij ons; als daar de wind krimpt, kan men