is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de normale, met de teekens + hooger, — lager dan de normale temperatuur voor die plaats.

In het laatste vak wordt opgegeven, hoeveel m.M. regen er op een bepaalde plaats sinds den vorigen dag gevallen is.

Onder het lijstje volgt dan een algemeene beschouwing over het weder op die plaatsen, n.1. waar de barometers gedaald of gerezen zijn, de temperatuur toe- of afnemende was, enz.

Dan wordt opgegeven, of de barometers hier te lande dalende of rijzende zijn, en welk weer er bij ons te verwachten is.

Hierop wordt de verwachting van den komenden wind uitgesproken.

Eindelijk wordt nog opgegeven, hoe groot de barometer verschillen in Nederland waren tusschen twee met name genoemde plaatsen op den avond van den vorigen dag en in den morgen van den daaropvolgenden dag.

b. v. Gisterenavond 7 uur Helder 1.9 Maastricht.

Hedenmorgen 7 uur Helder 2.2 Maastricht.

d. w. z., dat de barometer in den Helder 's avonds 1.9 m.M. hooger dan te Maastricht en 7 uur 's morgens 2.2 m.M. hooger dan te Maastricht stond.

De verschillen in barometerstand tusschen de genoemde plaatsen waren dus iets grooter geworden, n.1. 0.3 m.M. en omdat de verschillen grooter worden, is er waarschijnlijk iets meer wind te wachten, en zal de windrichting Oostelijk zijn.

Vindt men nu in het weerbericht van den volgenden dag opgegeven, dat niet Maastricht, maar Vlissingen den laagsten barometerstand heeft, dan zal de wind meer ZOostelijk gedraaid zijn.

Ofschoon het voor de weervoorspelling wenschelijk zou zijn, dat deze lijst van plaatsnamen nog meer werd uitgebreid, en het zooals wij reeds opmerkten, vooral van belang zou zijn, dat van de Azoren of Westereilanden de winden en standen van den barometer en den thermometer