is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

konden worden overgeseind, is het voor ons doel voldoende, meer in het bijzonder op die plaatsen te letten, vanwaar de eerste berichten van de nadering der depressies tot ons komen, en vervolgens op die plaatsen, waarover het middelpunt zich zou kunnen bewegen, of voorbij trekken. Wij veronderstellen dan, dat wij sinds eenigen tijd standvastig weder hebben, wat trouwens, zooals uit de berichten blijkt, ook elders het geval is. Vanwaar moet nu de verandering komen'?

Het eenig antwoord is: uit den Oceaan.

Welnu, plaatsen wij ons in gedachten als waarnemer in A (Amsterdam) zie kaart, ') en richten wij onzen blik naar Valentia, Newcastle ot' Stornoway, nadat wij vooraf in de weerberichten, bijv. voorkomende in het Nieuws v. d. Dag, hebben nagezien, of in een van deze drie plaatsen de barometer ook gedaald is, en zoo ja, welke wind in die plaats waait onder den invloed van eene depressie. Nemen wij in de eerste plaats aan, dat de barometer te Valentia (Ierland) begint te dalen, dat de wind aldaar Z West is, dan ligt het middelpunt van de depressie in NWestelijke richting van Valentia.

Daar het centrum der depressie zich waarschijnlijk NOost of ONOostelijk zal voortbewegen, bestaat er alle kans, dat deze depressie ons nog geen weersverandering zal brengen, omdat het middelpunt, wanneer wij de depressie in het NWesten van ons hebben, misschien bewesten en benoorden Schotland heentrekt, en dus te ver van ons verwijderd blijft 0111 ons nog haren invloed te doen gevoelen.

Indien de barometer te Newcastle begon te dalen en de wind daar ZWest was, zou men dezelfde verwachting kunnen uitspreken.

Stornoway kan, omdat dit nog Noordelijker en Westelijker ligt dan Newcastle, een ZWesten storm hebben zonder dat het weer bij ons belangrijk zal behoeven te veranderen.

') Met plaatsnamen en kompas.