is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nemen wij echter aan, dat de barometer te Valentia daalt en de wind ZZO of Zuid is, dan is het middelpunt van de depressie ten WZ Westen of' Westen van Valentia, en ook voor ons in Nederland is het middelpunt dan ongeveer in dezelfde richting, omdat Valentia iets Zuidelijker dan West van Amsterdam ligt.

Wanneer dit nu een depressie van eenige beteekenis is, zullen wij ook spoedig onder haren invloed komen, en zal naar gelang het middelpunt veel of weinig Westwaarts van Valentia ligt, de eerste windrichting voor ons dan ook Zuidelijk zijn. In dit geval zoeken wij St. Mathieu aan de Fransche kust op en onderzoeken, of ook daar een daling van den barometer is ingetreden, en welke wind daar waait, waardoor wij dan met de kaart of plaat vóór ons, een overzicht krijgen, waar zich het centrum van de depressie ongeveer bevinden moet; vervolgens aannemende, dat deze depressie NOost of ONOostelijk voorttrekt, kunnen wij ons een denkbeeld vormen van het te verwachten weer. Een depressie, die niet te Valentia maar wel het eerst te St. Mathieu of Ile d'Aix wordt opgemerkt, zal in den regel geen depressie van eenige beteekenis voor ons zijn, zij zal in de meeste gevallen Zuidelijk van ons voorbij trekken, zoodat achtereenvolgens het middelpunt ten Zuiden en ZOosten van ons ligt, zonder dat zij veel invloed op het weder bij ons uitoefent.

Is het een depressie van eenige beteekenis, dan hebben wij veelal ZOoste of OZOoste winden met regen, in den winter sneeuw.

Is de lucht meer droog, dan heeft men veelal in den winter strenge koude.

Wanneer zulk eene depressie lang in onze nabijheid blijft, zal ook de vorst aanhouden, totdat wij onder den invloed van een andere depressie komen, die of op ons toekomt, of Westelijk en Noordelijk van ons voorbijtrekt.