is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanraden, om, al is het ten koste van eenige uitgaven, zich alles aan te schaffen wat hen in staat kan stellen, om telkens op de hoogte te blijven van de veranderingen, die er in den toestand van het weder, den wind, de warmte of koude, en de vochtigheid in den dampkring rondom hen plaats grijpen, overtuigd als wij zijn, dat deze uitgaven ruimschoots in een anderen vorm tot hen zullen wederkeeren.

Want eene uitgave voor boeken, en een abonnement op een nieuwsblad, waarin de weerberichten voorkomen, zal op den duur blijken, een niet te versmaden voordeel te hebben opgeleverd, terwijl men daardoor gelijktijdig een ruimeren blik leert krijgen op de natuurverschijnselen en de bewonderenswaardige wetten, die het weder beheerschen.

De daardoor verkregen meerdere kennis en ruimer het inzicht in het weder zal zich voortplanten in het jongere geslacht, en men zal met die kennis gewapend anderen weer kunnen opwekken, om altijd dieper op dit onderwerp, dat ons nog zooveel te leeren geeft, in te gaan; voor onze oogen zullen zich nieuwe gezichtspunten openen, en langzamerhand zullen wij meer raderen ontdekken in dit uurwerk, waarvan zoovelen de kunstige samenstelling nog niet hebben leeren zien en waardeeren.

Mochten wij door de uitgave van dit boek ook maar voor een klein deel hebben meegewerkt, om de noodzakelijkheid en belangrijkheid van de kennis van het weder te leeren waardeeren, en hiermede, al is het weinig, toch meer licht over dit onderwerp hebben doen schijnen, dan zal onze tijd en moeite voor de samenstelling van dit geheel meer dan beloond zijn, te meer, (en wij hopen het van heeler harte), wanneer het ook in de handen van den zeeman, den schipper, den loods en den visscher een middel zou kunnen zijn om hen voor rampen of schade te bewaren.