is toegevoegd aan uw favorieten.

Over sympodie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die normaal uit de hypogastricae ontspringen. niet tot ontwikkeling /ouden komen en daarvoor één der arteriae omphalo-meseraicae in de plaats zou blijven peisisteeren.

Uirog ent taalstelsel.

Een verder constant verschijnsel bij de Sirenen is eene gebrekkige aanleg van bet nrogenitaaiapparaat.

Gaan we vooreerst bet uropoëtisch systeem na. dan zien we dat in verreweg de meeste gevallen de nieren met de ureteren ontbreken.

Beschouwen wij nu de gevallen, waar wel van nieren sprake is dan blijkt, dat in het geval van Boerhaave de schrijver zelf' twijfelde of hij niet met bijnieren te doen bad: verder is het in bet geval van Vrolik (IX) opzijn minst verdacht dat geen ureteren te vinden waren, daar wij toch uit de ontwikkelingsgeschiedenis weten dat eerst de ureter wordt aangelegd en zich daaruit de nier vormt. Dit zijn de eenige gevallen van sympus apus en van syinpus monopus waar van nieren quaestie is; er blijven dan nog een aantal gevallen van sympus dipus over. waar het wel aan geen redelijken twijfel kan onderhevig zijn of wij hebben met één of twee nieren te doen. Wij vinden dus dat het sterk veranderd zijn van de extremiteit samengaat met het wegvallen van de nieren, en dat waar deze laatste aanwezig zijn, de extremiteit ook een meer volkomen vorm bezit. Dat er evenwel functioneerende nieren aanwezig zouden zijn. daarvan is geen ((uaestie, omdat bij het steeds aanwezig zijn van gesloten ureteren een cysteuse uitzetting onvermijdelijk zou zijn; hiervan nu is nergens sprake.