is toegevoegd aan uw favorieten.

Over sympodie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sirenenvorming verkondigt, is niet geheel van hem zelf. maai1 reeds vroeger door den Fransclien schrijver Dareste in de wereld gebracht. Volgens dezen worden alle gebreken, die deze monsters bezitten, veroorzaakt doordat liet staartgedeelte van het amnion te nauw is.

Gebhard vindt het 't meest waarschijnlijk, dat reeds vóór den aanleg van «le extremiteiten, ingevolge van liet nauwe amnion «ein friihzeitiger Verschluss der unteren Theile der Visceralplatten", tot stand komt en dat dan de reeds in hun eerste ontwikkeling saamgeperste en versmolten kiemen der onderste extremiteiten gaan uitspruiten.

Genoemd «Verschluss" wordt daarom in de redeneering opgenomen, omdat het tusschen de extremiteiten gelegen staarteinde van liet embryo de vergroeiing zou verhinderen. De overige anoinaliën van het bekken en de onderste extremiteiten zouden alle veroorzaakt worden door dezelfde nauwte van liet amnion.

Voor de verklaring van den verkeerden stand haalt Gebhard er de onderzoekingen van E. Fischer bij. Fischer is namelijk tot het resultaat gekomen, dat de extremiteiten omgekeerd aangelegd worden, dus met de vlakte, die later vóór komt, achter, enz.

In een verder stadium van ontwikkeling zouden de extremiteiten zooveel draaien, dat ze op de juiste plaats komen. Daarbij moeten de onderste ledematen naar binnen draaien. Zijn nu. zegt Gebhard. de beenen samengesmolten, dan blijft die normaliter plaats hebbende rotatie uit en de extremiteiten blijven staan in den stand die eigenlijk