is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c van beveren h. w. couwenberg j. s. doijer a. j. eijmer c. l. hansen

c. w. m. klijn j. p. lange

n. pieneman c. j. l. portman

D. J. SLUIJTER c. steffelaar

j. b. tetar van elven w. verschuur.

Brons, 58 m.M. Verz. Rijksmunt.

Bij gelegenheid van de opening der gebouwen van de in 1838 opgerichte maatschappij „Natura Artis Magistra", 9 September 1839, opperde de architekt M. G. Tktar van Elven, tegen zijne medebestuursleden en direkteuren der Kon. Akademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam A. B. B. TaüREL, graveur en J. A. Kruseman, schilder, het plan om eene societeit van kunstenaars op te richten, welk plan nader werd besproken 19 September 1839, ten huize van den heer Taurel, tusschen de drie genoemden en hunne kollega's J. W. Pieneman schilder en L. Royer, beeldhouwer.

Den 3en December 1839 riepen zij de op den penning vermelde oprichters op tot eene vergadering in het lokaal „de Karseboom", waarbij men zich aan had te melden met het wachtwoord „Kunst en Vriendschap", hetwelk tot naam werd gegeven aan de op dien avond opgerichte kunstenaars-vereeniging, die zich ten doel stelt den bloei der beeldende kunsten te bevorderen en den zin daarvoor in het algemeen te ontwikkelen door tentoonstellingen en kunstbeschouwingen, bibliotheek en leeszalen; de verbroedering der kunstenaars, door middel van hare zalen open te stellen voor het gezellig verkeer; terwijl tevens een fonds voor de weduwen en weezen der leden-kunstenaars bestaat

Het gebouw der vereeniging ligt aan het Rokin, tegenover dat der Ned. Bank.

Bij het feest op 2 December 1864 gevierd, werd eene feestuitvoering gegeven, bestaande in tableaux-vivants, met voordrachten, zangen muziek, woorden van Mr. Jacob van Lennep, muziek van G. A. Heinze.

Een der laatste merkwaardige feiten in de geschiedenis der vereeniging is de tentoonstelling van schilderijen, teekeningen en etsen van leden in de Keizerlijke Akademie van Wetenschappen te St. Peters-