is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r>eze uitstekende scheikundige werd 27 December 1802 te Utrecht geboren, waar hij ook studeerde en promoveerde in geneeskunde en pharmacie.

Na zich in 1S25 als sjeneesbeer te Amsterdam te hebben gevestigd, vertrok hij reeds in 1826 naar Rotterdam als leeraar in de natuur-' kunde bij het Bataafsch Genootschap en werd in 1827 belast met de lessen in de schei- en plantkunde aan de klinische school. In 1S40 werd hij hoogleeraar te Utrecht en ontving van de Groningsche Hoogeschool het doktoraat honoris causa in de wis- en natuurkunde Behalve door zijne talrijke chemische geschriften, is hij bekend als uitvinder van de proteïne (eiwitachtige stof, die het hoofdbestanddeel vormt der plantaardige en dierlijke sappen).

In 1868 afgetreden, vestigde hij zich te Bennekom, waar hij, helaas blind geworden, den i8<'™ April 1880 overleed.

'865. 16 Oktober I entoonstelling van Landbouw te Batavia. Kz. Eene vrouw in indisch gewaad met de rechterhand een lauwerkrans en met de linker een hoorn van overvloed houdende, aan hare voeten ploeg, aanbeeld, hamer en tandrad, op den achtergrond oostersch landschap met spoortrein. In de afsnede: v. n. K(ellen).

Kz. In een lauwerkrans:

TENTOONSTELLING TE BATAVIA 1865

Brons, 40 m.M. Verz. Tkyj.kk. Tijdschrift 1S95 blz. 38.

'*<■ Als voren.

1 rijspenning der Maatschappij van nijverheid en landbouw te Batavia.

Vz. Gelijk Nü. 56.