is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

78. i866. 30 December.

Eereteeken voor XV en meerjarigen dienst als officier bij de land- en zeemacht.

Vierarmig kruis met mat gekanuleerden rand, waarop een om 2 gekruiste zwaarden geslingerden krans van lauwer- en eikenloof, waarin XV, XX, enz.

Zilver verguld met oog en ring, 28 bij 30 m.M., aan oranje, wit, blauw lint, breed 33 m.M. Verz. Z.

7». Als voren voor de officieren der schutterij.

Geheel als voren, de armen zilver, de krans, zwaarden en cijfers verguld zilver, aan oranje gewaterd lint, breed 33 m.M.

Ingesteld bij K. B. 30 December 1866, Staatsblad n°. 244, ter vervanging van het vroegere eereteeken. Zie Dirks, n°. 635.

Wij WILLEM III, enz.

Overwegende, dat liet onderscheidingsteeken wegens langdurige officiersdienst, ingesteld door Onzen onvergetelijken Vader, en later eenigzins gewijzigd als eereteeken ook toegekend aan de officieren der schutterijen, wegens langdurige dienst daarbij bewezen, door allen, die tot het dragen daarvan geregtigd zijn, op den hoogsten prijs wordt gesteld;

Overwegende, dat meermalen de wensch is geuit, dat de vorm van dat onderscheidings- en eereteeken ineer in overeenstemming werde gebragt met den gewonen vorm van de eereteekenen, die wegens militaire verdiensten worden toegekend;

Overwegende, dat, zoo aan dien wensch wordt te gemoet gekomen, ook aan de ridderlijke bedoelingen van den Doorluchtigen Insteller nog meer zal worden beantwoord, en dit tevens zal strekken om de waarde van het eereteeken zoo mogelijk nog meer te verhoogen;