is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mededeeling van Mr. J. A van dek Ciiijs, landsarchivaris te Batavia.

124. 1868.

Penning door Victor Emanuei. II van Italië aan Dr. W. J. A. Jonckbloet vereerd. Vz. 's Konings linksgewend hoofd, daaronder:

c. ferraris.

Omschrift: VITTORIO EMANUELE II RE D'ITALIA

Kz. In zwaren lauwerkrans, gegraveerd:

AU DOCTEUR W. I. A. lONCKIil.OET

VICTÓR ËMANUEL II

roi i)' italië dmccclxviii

Goud, 47 111.M. Kon. Kab.

Willem Jozkk Andries Jonckhi.oet werd geboren te 's-Gravenhage 6 Juni 1817, studeerde te Leiden in de nederlandsche taal en letterkunde, waarin hij honoris causa tot doetor werd gepromoveerd. In 1874 benoemd tot hoogleeraar in de ned. taal en geschiedenis aan het athenaeum te Deventer, ging hij in gelijke betrekkirg in 1854 naar Groningen, doeh legde zijn ambt in 1864 neder om voor Winschoten in de 2 kamer zitting te nemen. In 1876 werd hij professor te Leiden en stelde zijn mandaat weder in handen zijner kiezers. In 1883 gepensioneerd, begaf hij zich naar het buitenland en overleed 19 Oktober 1885 te Wiesbaden.

Zijne uitgaven van middeleeuwsche geschriften en zijne in drie, telkens veel verbeterde en vermeerderde uitgaven verschenen: „Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde" zijn algemeen bekend. Laatstgemeld werk is ook in het Duitsch vertaald door Wilhelm Berg (Lina Schneider.)

125. 1868.

Prijspenning der vereeniging tot verbetering van den werkenden en dienstbaren stand te 's-Gravenhage.