is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Omschrift in twee regels: nihil spectavimvs,

nihil optavimvs, nihil qvaesivimvs alivi), qvam avream illam — et qvae inter ser vitvtem et licentiam media interest libertatem.

In de afsnede: episc. sckipta synod.

33 « T.

Kz. tusschen twee saamgebonden palmtakken :

societatis remonstrantivm natalis

dvcentesim vs qvinqvagesimvs celebratvs roterodami kai.. jvn. ci3idccclxix.

Brons, 61 m.M., Verz. Z.

De Remonstrantsche broederschap dankt haren naam aan de z.g. Remonstrantie, het in 1610 aan de Staten van Holland en WestFriesland ingediende betoog of verweerschrift van enkele predikanten, die zich niet met konfessie en katechismus der vaderlandsche kerk vereenigen konden, doch wier gevoelens op de bekende Dordtsche Synode in 1618 en 1619 werden verworpen, tengevolge waarvan zij en hunne aanhangers de bestaande kerk verlieten en zich op de in 1619 te Rotterdam gehouden z.g. Anti-Synode tot een genootschap vereenigden onder den naam van Sociëteit of Broederschap. In 1633 nam zij de door Wtenbogaert opgestelde kerkorde aan en stichtte in 1634 hare theologische kweekschool te Amsterdam, welke in 1873 naar Leiden werd verplaatst.

Volgens het tegenwoordig Alg. Reglement van 1879 heeft de broederschap ten doel op den grondslag van het Evangelie van Jkzus Christus en getrouw aan haar beginsel van vrijheid en verdraagzaamheid, het godsdienstig leven te bevorderen.