is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De stempels met dit foutieve opschrift zijn zéér spoedig gesprongen. \ olgens Cat. Smits v. Nieuwerkerk in 1874 door het „beruchte Weekblad Asmodée uitgegeven" (no. 31555); dit is onjuist, de penning is gemaakt door de firma van Maarssevee.n te Amsterdam. Asmodée maakte er een brevet bij.

Johannes Hilman werd 29 Oktober 1S02 te Amsterdam geboren. Hij was makelaar 111 granen, doch ondervond daarbij weinig voorspoed; eerst na den dood van zijn schoonvader werd hij een vermogend man. Hij was een ijverig bevorderaar der tooneelspeelkunst en vooral van de belangen van den stadsschouwburg te Amsterdam, waarvan hij kommissaris was. Behalve vele bijdragen in jaarboekjes en tijdschriften, schreef hij diverse treurspelen, een enkel blijspel en vele gedichten, benevens in 1879: „Ons Tooneel. Aanteekeningen en geschiedkundige overzichten. Naamrol van plaatwerken en geschrif ten." Hij overleed te Amsterdam 18 November 1881 en legateerde zijne hoogstbelangrijke bibliotheek van werken op het tooneel betrekking hebbende aan de universiteit zijner vaderstad.

284. i S73.

Tentoonstelling van Landbouw enz. te Grave. Vz. geheel gelijk Dirks n°. XXX, doch in de afsnede van dezen: afdeeling

grave

Kz. In den lauwerkrans: tentoonstelling * grave * - 1873.

Zilver en brons 42 m.M. Bijdragen, 2'druk,

n°. 538.

285. 1873.

Tentoonstelling van Landbouw, Tuinbouw en Nijverheid te Veendam.

Vz. Eene naar links gezeten vrouw met de linker elleboog rustende op het wapen van Veendam, met haar rechterhand een op haar