is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MODEL-BREVET.

DE MINISTER VAN KOLONIËN,

DE MINISTER VAN MARINE,

DE GOUVERNEUR-GENERAAL VAN NEDERLANDSCH INDIË,

Gezien hebbende 's Konings besluit van den I2den Mei 1874, n". 9, waarbij het Hoogst Denzelve behaagd heeft in te stellen eene afzonderlijke medaille, vervaardigd uit het in Atchin veroverde geschut, ter uitreiking aan allen zonder onderscheid van rang of graad die deel hebben uitgemaakt van de in 1873 en '874, of in één dier jaren, naar Atchin gezonden zeemagt of expeditionaire troepen, of die daarbij in eenig burgerlijk ambt of bediening plaatselijk zijn werkzaam geweest;

Verklaart, dat

N. N.

geregtigd is tot het dragen van de voormelde medaille, als hebbende

hij als (a)

b'j het (J)

aan boord van het deelgenomen aa (c)

in het jaar (</)

's Gravenhage, ^

Batavia,

De Minister van Koloniën,

De Minister van Marine. » De Gouverneur-Generaal van Nederlattdseh Indi'e.

(a) Rang, graad, ambt of bediening invullen

(b> Naam van het b^taillon of regiment of schip invallen

o Krijgsbedrijf zoo volledig mogelijk invullen

(<i) Jaartal, waarin het i njgsl ed ijf plaats had. invullen

Dit K. I!. werd gewijzigd voor wat het opschrift op de Kz. betreft bij K B. 28 Augustus 1874 n". 3, voor wat de kleur van het lint betreft bij K. B. 24 Augustus 1875 n°- 7>-

15