is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aldaar met zijne zuster tooneelvoorslellingen om in hun levensonderhoud te voorzien en huurde later den Rotterdamschen Schouwburg; in 1795- lla korten tijd in de Zuidelijke Nederlanden vertoefd te hebben, vestigde hij zich te Amsterdam, gat' voorstellingen in het gebouw „Utile et Amusant" en werd aldaar eerlang aan den grooten Schouwburg verbonden, waar hij vooral tot op vergevorderden leeftijd in het hooge treurspel uitblonk. Hij overleed 3 Januari 1829.

Tot 1774 speelden de Rotterdam bezoekende tooneelgezelschappen in een of ander lokaal buiten de stad, den 28 December 1774 werd de eerste Rotterdamsche Schouwburg aan den Coolsingel, niet ver van de Delftsche poort, plechtig ingewijd met een proloog van Jan Punt, op een allegorische wolk op het eerste rotterdamsche tooneel nederdalende, doch reeds met veel verlies in 1782 publiek verkocht. In 1851 werd de Rotterdamsche Schouwburgvereeniging opgericht ten einde den schouwburg meer met de eischen des tijds in overeenstemming te bringen. De verbouwing had in 1852 plaats. In 1S60 werd zoowel een vast tooneelgezelschap opgericht als de Rotterdamsche Duitsche Opera. Den 3den Mei 1884 werd de eerste steen gelegd voor den 15 September 1887 ingewijden, prachtigen nieuwen schouwburg in de Aert van Nesstraat en werd de oude voor afbraak en als bouwterrein verkocht.

351. 1873—4-

Oorlog op Atjeh.

Gesp als beschreven onder n°. 127 met het opschrift:

atjeh 1873 i— 1874

K..B. 6 Oktober 1874 n 10. De rechthebbenden zijn bevoegd deze te verwisselen met de bij K.H. 21 Juni 1897 n". 32 ingestelde gesp met het opschrift: atjeh 1873-.1896

353. 1874

100-Jarig bestaan der firma Verschuur te Amsterdam.

Vz. In het veld: 1874

w. verschuur w. verschuur & z\