is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^ %

cï 1900 <,

^ Ie PRIJS

~ voor de beste MELKKOE

Zilver met oog en ring, door 's Rijks stempelsnijders.

357. 1874.

Eenzijdig penninkje van het Brandpiket der dienstdoende Schutterij te 's-Hertogenbosch. 's Bosch Brandpiket N". 107

Zink gegraveerd, 33 m.M., Verz. v. Rijckevorsel, Bijdragen 2' druk n°. 598.

Het brandpiket was voor 1874 samengesteld uit het geheele battaljon, doch in April 1874 werd er besloten, onder den Konimandant Majoor G. Bosch, 125 fijne schutters zomer en winter brandpiket te geven, daar dan de overige schutters hunne wapens en kleeding 's winters in konden leveren, en ontving elke pchutter van het brandpiket een penning, welken hij bij brand moest afgeven en dien hij na afloop weer terug ontving; later onder Majoor van Rijckevokski. in 1887 werd het brandpiket gebracht op 100 man en voorzien van nieuwe kapot jassen.

Mededeeling van jhr. M. A. Snoeck.

358. '875. 8 Februari.

3C Eeuwfeest der Hoogeschool te Leiden.

Vz. De naast elkander geplaatste, linksgewende borstbeelden van Prins Willem den Zwijger en Z. M. Koning Willem iii, daar-

16