is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3ft4. 1875. 25 Juli.

6" Uitvoering van het Nederlandsch Gymnastiekverbond te Amsterdam.

Vz. De linksgewende gekroonde nederlandsche leeuw met zwaard en pijlbundel, ter zijde staat: j. E(iion)

Omschrift: » nederlandsch gymnastiek verbond.

Kz. Het gekroonde wapen van Amsterdam.

Omschrift: * 6DK uitvoering 25 juli 1875

AMSTERDAM.

Brons, 41 m.M., Verz. Z.

Het N. G. V. werd 15 Maart 1868 te Amsterdam opgericht naar aanleiding van een besluit der G. V. „Lycurgus" dd. 22 Oktober 1867 betreffende eene federatie van alle amsterdamsche gvmnastiekvereenigingen. Bij de oprichting telde het 6 vereenigingen met 215 leden, in 1887 reeds 133 vereenigingen met 8104 leden, welk getal echter achteruitging door het toenemen van de wielersport en de verschillende balspelen in de laatste 10 jaren. Door tal van algemeene en partiëele bondsuitvoeringen maakte het propaganda voor de goede zaak der gymnastiek, voerde strijd voor de opneming der gymnastiek onder de verplichte leervakken van lager- en middelbaar onderwijs, een strijd, die zooals bekend is, met goeden uitslag werd bekroond en trachtte met alle middelen de gymnastiek zelve tot meerdere volmaking te brengen, ook door middel van het bondsorgaan, eerst „de Gymnast", later „de Turnvriend", toen de „Maandberichten", thans het „Tijdschrift van het N. G. V." genaamd.

Steeds bleet het getrouw aan de leuze „Mens sana in corpore sano' d. w. z. een gezonde geest kan slechts in een gezond lichaam wonen, en we mogen het verbond dankbaar zijn, dat het in een tijd, waarin zoo enorm veel van den „geest" der jeugd werd gevorderd en het ,,lichaam werd verwaarloosd, zooveel heeft bijgedragen om het verbroken evenwicht te herstellen.

Deze en dergelijke hierna te beschrijven penningen werden door het N. G. V. aan elke deelnemende bondsvereeniging uitgereikt.