is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

380. 1875 •

Prijspenning der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam.

Vz. Linksgewend borstbeeld van van Leeuwenhoek, daaronder: j. p. menger. f.

Omschrift: * anthonij van leeuwenhoek * ontdekker der mikroskopische wezens sept. 1675.

Kz. Een lauwer- en eikekrans, waarop een mikroskoop rust.

Omschrift: toegewezen door de koninklijke akademie van wetenschappen te amsterdam.

Brons, 65 m.M. Leidsch Penn. Kab.

Tijdschrift 1894, blz. 19.

De Kon. akademie van Wetenschappen is, volgens het reglement gevoegd bij K. B. 23 februari 1855, een raadgevend lichaam voor de regeering op het gebied der wetenschap; een middelpunt vansamenwerking voor de beoefenaars der wetenschap in Nederland en zijne overzeesche bezittingen; een band van vereeniging tusschen de geleerden van Nederland en die van andere landen; eene inrichting ter bevordering van zoodanige wetenschappelijke onderzoekingen en ondernemingen, als slechts door samenwerking van de beoefenaars der wetenschap en door ondersteuning der regeering kunnen worden tot stand gebracht. Zij bestaat uit twee afdeelingen, eene voor de wisen natuurkundige wetenschappen en eene voor de taal-, letter-, geschiedkundige* en wijsgeerige wetenschappen, welke elk hare „Verhandelingen" en „Verslagen en Mededeelingen" uitgeven, benevens gezamenlijk een „Jaarboek".

v, Leeuwenhoek, geboren te Delft, 24 Oktober 1632, werd op zijn 16' jaar boekhouder en kassier op een handelskantoor te Amsterdam, doch de studie der natuur trok hem meer aan en daar hij vermogend was, gaf hij zijne betrekking op en keerde naar Delft

17