is toegevoegd aan je favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Omschrift op een lint: amsterdam—sche

kanaal maatschap—PIJ

Zilver en brons, 50 m.M. Verz. Teyler.

Oranjepenningen 1344.

•WO. Als voren.

Vz. Het gelauwerd, rechtsgewend hoofd van Z. M. \\ illem III, daaronde r.' ed. geerts.

Omschrift: amsterdamsche kanaal maatschappij

Kz. In het veld: opening

van het

noordzee kanaal i november 1876

Verguld koper, 28 m.M. Verz. Z.

Oranje penningen 1345.

Toen Koning Willem I het plan van het Noord-Hollandsch Kanaal was voorgelegd, wees deze er reeds op, dat een kanaal van het IJ door „Holland op zijn Smalst" het wenschelijkst zou zijn.

Doch hoewel de doorgraving der duinen reeds in dien tijd geen bezwaar meer zou opgeleverd hebben, de aanleg van een haven aan den mond van het IJ en het houden van het IJ op de noodige vaardiepte was voor de waterbouwkunde en de techniek in het eerste vierde deel der vorige eeuw nog een probleem, waaraan zij hare krachten niet mei hoop op sukces durfde beproeven.

In het tweede vierdedeel der vorige eeuw veranderde dit, en toen in 1852 de raad van Amsterdam een technische kommissie van vijf leden benoemde, werd nog hetzelfde jaar door deze een venlag uitgebracht, met het ontwerp voor een kanaal door „Holland op zijn Smalst".

F inancieëele moeielijkheden hielden de uitvoering nog eenige jaren tegen, doch den i6i n April 1859 machtigde Z. M. Koning Willem III den Minister van Binntnlandsche Zaken aan het gemeentebestuur van Amsterdam mede te dcelen, dat de rlanleg van een kanaal door