is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I

DE OVERTOCHT.

Als men zich voor eenigen tijd op reis begeeft, doet men in den regel wel daaraan, zijne indrukken op te teekenen; of er ook grond bestaat tot het publieeeren van het opgeteekende, is niet altijd zoo zeker. Intusschen heb ik gemeend die vraag bevestigend te mogen beantwoorden, waar het de herinneringen betrof aan eenen zwerftocht van ruim veertien maanden, dien ik door Britsch- en door Nederlandsch-Indië ondernam; op het karakter van studiereis maakte hij geen aanspraak, maar hij gold hoofdzakelijk onze koloniën en deze omstandigheid gaf den doorslag aan mijn besluit. Want voor een Nederlander is er geen reisdoel denkbaar dat zooveel aantrekkelijks biedt en ook de bescheidenste poging om belangstelling voor haar op te wekken, heeft ten onzent reden van bestaan.

Van de noodige introductiebrieven voorzien, verliet ik Weenen den 2den November 1905. Mijn weg voerde over Venetië en Bologna naar Brindisi, alwaar ik plaats had besteld op eene der twee booten van de Peninsular and Oriental Steam Navigation Company, welke belast zijn met het wekelijksch vervoer der voor Britsch-Indië bestemde mail van genoemde havenplaats naar Port Saïd.

Reeds den dag na mijn vertrek zag ik de met sneeuw