is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE OVERTOCHT.

plantengroei, uit roodachtigen zandsteen en grijze rotsen bestaande. Verlatenheid en dorheid vormen den grondtoon dezer sombere natuur, die slechts als de ondergaande zon haar verlicht, voor een oogenblik van karakter verandert; de woestijn, gewoonlijk zoo doodsch en zoo eentonig' verschijnt dan plotseling in een tooverachtig waas; terwijl de vurige schijf aan den gekartelden horizont verdwijnt, steken boven de donkere zee de grijze silhouetten der bergen uit, welker toppen hier en daar met een rooden gloed overtogen zijn. De onmetelijke zandvlakte, door het kustgebergte aan het oog onttrokken, spiegelt zich in een schitterend gouden hemel af, totdat dit alles op eenmaal voor diepe duisternis plaats maakt.

Dan breken de beste uren voor de reizigers aan. Onder het verfrisschend genot der heerlijke lucht brengen zij den avond door op het dek, en blijven soms tot laat in den nacht bijeen. Enkelen ook zoeken de eenzaamheid op, in gedachten verzonken, starende naar het kabbelende water dat zich aan hunne voeten uitstrekt. Op zulke oogenblikken beseft men al zijne kleinheid tegenover de onmetelijke natuur, en het is alsof gedachten en gevoelens zich allengs vrijmaken van den invloed der samenleving.

Den i2den kwamen wij bij het vallen van den avond te Aden aan, en zagen daar de rotsversterking gedeeltelijk geïllumineerd. Administratief ressorteert deze plaats, met het daartoe behoorende eiland Socotra, onder Bombay; het was dus alhier dat aan den nieuwen Landvoogd de eerste oflicieele ontvangst te beurt viel. Weldra naderden marinesloepen met officieren in wit tenue, die den Onderkoning en diens gevolg af kwamen halen voor een diner bij den Gouverneur. Hij zoude na afloop daarvan op den "Peninsular gebracht worden, waarop trouwens alle voor Indië bestemde passagiers moesten overstappen; de passagiers voor Ceylon en die voor Australië bleven op de "Victoria"; hier zeiden dus Indië en Australië elkaar vaar-