is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN BOMBAY N/D NW. FRONTIER PROVINCE.

anderen de Maleische taal moet bezigen. In het algemeen hebben de Engelschen het beter verstaan dan wij om den inboorlingen de taal van het moederland te leeren spreken. Het Britsche stelsel heeft, dunkt mij, in het oog loopende voordeelen.

Den dag na mijne aankomst te Bombay bestelde ik kleeren. Iedereen zou ik afraden Oostersche uitrustingen voor dagelijksch gebruik in Europa aan te schaffen; kleeren van zijde, van dril of van flanel worden in Indië evengoed gemaakt als in ons werelddeel, en veel goedkooper. Dit geldt zoowel voor Bombay als voor Batavia. Het Engelsche publiek, dat de kunst van gelduitgeven schier even hoog stelt als die van geldmaken, is moeielijk te bevredigen en heeft strenge eischen ten aanzien der fjualiteit van de artikelen welke het koopt. Wellicht is het daaraan toe te schrijven dat men in Britsch-Indië doorgaans de beste waar voor den billijksten prijs kan erlangen.

Bombay is eene schoone en interessante stad. Schilderachtig zijn vooral de Malabar en Khamballa hills, waar zich de bungalows der Europeanen, het paleis van den Gouverneur en de vijf Parsi I owers bevinden. ') Eene wandeling langs de kust en over de heuvels van Malabar in den vooravond, of bij maneschijn, is in deze tropische omgeving verrukkelijk. Voor den toerist, die voor het eerst eenen blik werpt op het Indische leven, is de "native town" het belangwekkendste gedeelte der plaats. De straten zijn er nauw en bochtig, maar zindelijk gehouden;

) De Parsi s uit Perzië afkomstig - zijn volgelingen van Zoroaster. Om de elementen die zij aanbidden niet te bezoedelen, begraven of verbranden zij de lijken der hunnen niet, maar leggen zij die op een bepaalde plaats (in Bombay de Parsi Towers) neder, tot eene prooi der roofvogels. De gieren die zich in den omtrek dezer plaatsen ophouden, verteren een lijk binnen een half uur. Het geraamte blijft dan nog eenigen tijd liggen om uit te drogen, en wordt ten slotte in een' put geworpen, die zich in den toren bevindt.