is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN BOMBAY N/D NW. FRONTIER PROVINCE.

scheidene krokodillen, doch alle veel kleiner dan dit stuk.

Met behulp van zware touwen werd nu de gaviaal bij wijze van trekschuit door het water langs den oever gesleept, naar de plaats waar de Hindoetempel staat; daar werd hij door de uit het naburige dorp saamgestroomde bevolking bewonderd, en ten slotte aan de zorg van een' voerman toevertrouwd, die hem naar Agra zoude brengen waar hij gevild moest worden. Het drogen der huid zoude een paar weken in beslag nemen, en na afloop hiervan kon deze naar Europa worden gezonden.

Tot de genoegens van de hier beschreven jachten behoorden ook de aangename diners in het hotel te Agra die er op volgden. Het geluk was mij beschoren om daar met twee fair Australian globetrotters" en eene Engelsche dame aan te zitten, en sterk voelde ik mij benijd door de overige heeren, die saamgepakt waren aan de lange jongelui s tafel. Men ontmoet dikwijls in Indië dames en jonge meisjes die, met elkander of alleen, reizen om de wereld maken ; "we can do that, being rather broadminded", werd mij door eene van haar gezegd en feitelijk geschiedt er slechts zelden iets aan degenen die dit niet wenschen. Meestal zijn zij sympathiek, en aan mijne Engelsche tafelgenoote uit Agra zal ik steeds met erkentelijkheid terugdenken, uithoofde der goede en onbaatzuchtige verpleging welke mij harerzijds te beurt viel gedurende eene zware verkoudheid, die ik in het jachtveld opdeed. Dank zij deze zorgen was ik spoedig hersteld, en kon ik goedsmoeds de reis naar Delhi voortzetten.

Om de oude hoofdstad der Mughal koningen goed en geheel te zien, zoude men over meer tijd moeten beschikken dan toeristen het gewoonlijk doen. Want behalve het moderne Delhi, kan men er de bouwvallen bezoeken van negen oudere steden, dagteekenende uit verschillende tijdperken der geschiedenis, bouwvallen welke getuigen van