is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE PUNJAB. CALCUTTA.

en een maximum van zestien bepaald. De Onderkoning in Rade regelt de wijze hunner benoeming, behoudens de goedkeuring der regeering in het moederland.

Zes van de zestien toegevoegde leden zijn ambtenaren, ie rechtstreeks door den Onderkoning worden benoemd. Van de tien andere, die geene ambtenaren zyn, worden er vier door den Onderkoning benoemd op voordracht der toegevoegde leden, niet-ambtenaren, der Provinciale wetgevende Raden, welke ieder een candidaat in aanmerking brengen; voorts één op voordracht der Kamer van Koophandel te Calcutta; de overige vijf worden door den Onderkoning aangewezen, zooals het hem het verkieslijkst toeschijnt in verband met de te behandelen onderwerpen van wetgeving, en met het oog op de billijke vertegenwoordiging der verschillende stroomingen der openbare meening in de betrokken gemeenschap. Tegenwoordig zijn er in den Raad ook aan inlanders plaatsen verzekerd.

Aan Lord Canning (1861) heeft de tfaad zijn tegenwoordig karakter van kabinet te danken; zijne leden zien zich dientengevolge ieder met het beheer van een bepaald departement belast, en zijn zoowel administrateurs als adviseurs De Onderkoning behoudt zich meer bepaald de leiding der buitenlandsche aangelegenheden voor. Met omslachtige stelsel der Compagnie, om zelfs onbeduidende quaestiën voor den Gouverneur-Generaal en diens Raad te brengen, verviel, en eene aanmerkelijk bespoedigde afdoening van zaken kwam daarvoor in de plaats. In vragen van weinig gewicht beslist het lid van den Raad, dat het betrokken Departement leidt. Geldt het aangelegenheden van meerder belang, zoo wordt daaromtrent eene voordracht aan den Onderkoning gedaan. Kan deze zich hiermede vereeni-en, en oordeelt hij eene verdere beraadslaging onnoodig, dan wordt door hem zonder meer beslist. In het tegenovergestelde geval wordt de zaak door den Onderkoning in Rade behandeld.