is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE PUNJAB. CALCUTTA.

beteekenis. Als uitvloeisel dier gedachte kan o. a. de bevoegdheid des Onderkonings gelden om zich, wanneer zulks noodig blijkt, zonder den Raad uit de Residentie te verwijderen. Hij benoemt in zulke gevallen uit de leden van den Raad een plaatsvervanger die in al zijne ambtelijke rechten treedt, behalve waar het geldt verordeningen te bekrachtigen. Dit recht wordt trouwens door den Onderkoning gedurende zijne reizen niet uitgeoefend.

Bij het provinciaal bestuur in Britsch-Indië en bij het bestuur der Gouvernementen Madras en Bombay, is het beginsel der decentralisatie vooral sedert 1870 zoo consequent mogelijk doorgevoerd. Op denzelfden grondslag berustend als het centrale bewind, laten deze organisatiën het streven erkennen om aan verschillende meeningen en belangen eene behoorlijke vertegenwoordiging te verzekeren. Al is de macht van den Luitenant-Gouverneur schijnbaar weinig beperkt, en al geeft ook diens meening in hoogste instantie den doorslag, toch blijft de invloed welke van bevoegde zijde op hem wordt uitgeoefend, steeds merkbaar. Provinciale vertegenwoordigingen naar Kuropeesch model, evenals eene vertegenwoordiging van het geheele Indische Rijk werden door de Engelschen onwenschelijk geoordeeld, want het „volk van Indië' is eene te ingewikkelde agglomeratie van stammen, met te groote verscheidenheid van kasten en te uiteenloopende beschaving, dan dat het waarborgen zoude kunnen aanbieden voor het welslagen van een parlementair systeem. In een steeds toenemend aandeel der openbare meening in de openbare zaak blijft men echter in Britsch-Indië eene eerste voorwaarde van duurzamen vooruitgang zien.

Belangrijk voor de kennis der Britsch-Indische administratie is vooral die van het districtsbestuur. Want zooals een meer aangehaald schrijver ') opmerkt: "throughout

') Sir John Strachey, bl. 358.