is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE PUNJAB CALCUTTA.

rechterlijken, van oeconomischen, en van financieelen aard. Aan hun initiatief worden hooge eischen gesteld, zoowel waar het er op aankomt de vervulling van bestaande behoeften voor te bereiden, als waar het geldt in tijden van spanning het prestige der overheid te handhaven. De omstandigheid dat zij zich de grootste helft van het jaar op dienstreizen bevinden, komt aan hunnen invloed op de bevolking en aan hunne controle ten goede.

Men hoort dikwijls de groote hongersnooden in VoorIndië aanhalen als een bewijs van het ongenoegzame der zorgen van de Britsch-Indische Regeering voor het welzijn der inlanders. Soms ook wordt het enkele feit dat die hongersnooden kunnen plaats vinden, voldoende geacht om het Britsche administratieve stelsel te veroordeelen. Of men bij zulke beschouwingen wel altijd tot den grond der zaakdoordringt, schijnt intusschen twijfelachtig, want in werkelijkheid spelen het klimaat en de gesteldheid van den bodem op dit gebied eene gewichtigere rol dan andere factoren. Yoor-Indië is een land, dat in vele opzichten stiefmoederlijk door de natuur is bedeeld, en zonder groote krachtsinspanning van de zijde der Overheid zoude het op critieke oogenblikken moeielijk wezen zijne talrijke bevolking van de noodige levensmiddelen te voorzien. Het welzijn dier bevolking staat in nauw verband met de periodieke regens: blijven deze uit, zoo zijn de grootste rampen te duchten, en het beste Regeeringsstelsel kan hieraan in beginsel niets veranderen. Wel echter kan de overheid door krachtig op te treden de gevolgen der droogte verzachten, en ongetwijfeld heeft zij in dit opzicht steeds veel activiteit betoond. Hare houding tijdens de hongersnooden van 1878 en 1899 levert hiervan een duidelijk bewijs.

Het grootste gedeelte van Indië is aan het zooeven vermelde gevaar blootgesteld, doch zelden komt het voor dat alle provinciën tegelijk worden geteisterd, en nu legt