is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE PUNJAB. CALCUTTA.

van oen oogst of van hongersnood, waren de vrucht harer studiën. Het nut der beraamde preventieve maatregelen is door de practijk aangetoond; waar eertijds millioenen inlanders omkwamen doordien het onmogelijk was hen van voedsel te voorzien, werd er in 1899 in geene enkele plaats die te lijden had door het mislukken van het gewas, gebrek aan levensmiddelen ondervonden. Calamiteiten als waarvan het verleden getuige was, schijnen in de toekomst uitgelote" te zijn. Wanneer men eenigen tijd doorbrengt in de North-West Frontier Province, in den Punjab en in de Pro vinces, en wanneer men zich daarbij rekenschap geeft van de gesteldheid van den bodem aldaar, kan men een gevoel van bewondering voor het optreden der Hntsch-Indische Regeering niet onderdrukken. Dicht bevolkte dorpen, gelegen te midden van bebouwde landen, welke aan de woestijn zijn ontwoekerd, getuigen er van een krachtig en schrander beleid. De groote oppervlakte van het terrein waar zich vroeger de hongersnooden deden gevoelen, en de groote afstanden waarmede men daar te rekenen heeft, geven aan de maatregelen van het Britsche bestuur en aan de toewijding harer ambtenaren verhoogde waarde.

Instede dus van in een sporadisch voorkomend, meer en meer gelocahseei d gebrek aan levensmiddelen in tijden van schaarschte eene der zwakke zijden van het BritschIndische stelsel te zoeken, zoude men dit laatste ten voorbeeld kunnen stellen, waar het er op aankomt natuurrampe.i zooveel doenlijk te voorkomen of er de gevolgen van te lenigen Onder alle pogingen der Regeering om den inlander de voordeelen der beschaving te doen deelachtig worden, en om diens materieelen rijkdom te verhoogen, kan haar optreden t. a. der "famine relief" tot de meest verdienstelijke gerekend worden.

Wat de verhouding van het Indisch Bestuur tot het