is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIRMAH.

Kachins en anderen, hadden vereenigd om den Prins hunne hulde te brengen. Hier ook werden ten aanschouwe van het Hooge Echtpaar, door uitgelezen kunstenaars uit hun midden, de eigenaardigste dansen uitgevoerd, welke in Achter-Indië bekend zijn. Bij die gelegenheid waren de hoofden der Shans in zwaar goudbrokaat gekleed, met kleine gouden vleugels, zooals zij dikwijls gezien worden op het Birmaansche houtsnijwerk. Deze stonden onder de inlandsche bezoekers het hoogst in aanzien; intusschen werden ook andere, minder beschaafde gasten aan den Prins voorgesteld, tot de stam der Lawa's toe, welke eertijds tot de beruchtste koppensnellers van het land behoorden.

Op de avondreceptie werd ik aan onzen consul, den heer Stork, voorgesteld, evenals aan eenige ofïicieren van het Devonshire Regiment en van de Royal Artillery, die de welwillendheid hadden mij voor den tijd van mijn verblijf te Rangoon tot "honorary messguest" te benoemen. Van deze gastvrijheid maakte ik het eerst gebruik bij gelegenheid eener groote illuminatie, welke langs de vijvers van het stadspark zoude worden ontstoken. Er was dien avond State mess bij de Devons. Met eenige ofïicieren van de Renown en enkele andere gasten, begaf ik mij naar het messgebouw, alwaar wij werden ontvangen door onze gastheeren, die gedurende het verblijf van den Prins te Rangoon des avonds de groot tenue messdress droegen, d. i. een rooden bolero met goud afgezet. Bij de ofïicieren van de inlandsche regimenten is dit kleedingstuk khaki, en bij die der Indian police zwart. Eene eigenaardigheid der Devons bestaat daarin, dat zij bijna allen over de 1.80 M. meten.

De lange tafel, versierd met historische herinneringen en met het prachtige zilver van de regimentsmess, was gedekt in de groote eetzaal, waar verschillende tropheeën roemrijke daden vereeuwigen. Het feest werd gepresideerd