is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIRMAH.

hooge, koperen beeld van Gautama is verbonden. De verschillende fragmenten van dit beeld waren gedurende het leven van den grooten Meester afzonderlijk vervaardigd, maar het bleek ondoenlijk die gedeelten tot een geheel te vereenigen. Boeddha, die dit van verre zag, snelde toe en

omarmde het beeld zeven malen. Dit had eene zoo volmaakte samensmelting " "der fragmenten tengevolge, dat het thans onmogelijk is te zien hoe zij te zamen gevoegd zijn. Dagelijks bezoeken honderden aanbidders den tempel, waar de lucht bezwangerd is van kaarsenwalm en wierookdampen. In een naburigen vijver bevinden zich heilige schildpadden, waaraan de pelgrims rijst en koeken toewer-

^ * Kirmaansch heiligdom in de Arrakan-pagode.

Eene andere merkwaardigheid is de Kuthodaw, een uitgestrekt plein waarop zich 450 pagoden bevinden, die allen eene beschrevene steenen tafel bevatten. Een lid der vroeger regeerende vorstenfamilie, oom van Koning Theebaw, riep de geleerdste priesters van het land te zamen, en beval hen op deze tafelen de „heilige geboden in hunnen zuiversten vorm' neer te schrijven. De omheining waarin deze pagoden staan, beslaat eene halve mijl in het vierkant